Strona Główna

"Nie mamy czasu na starość-Aktywni Seniorzy 2017"

 

Ze względu na błąd wczytywania zdjęć i treści wszystkie informacje i zdjęcia dotyczące projektu
           "Nie mamy czasu na starość-Aktywni Seniorzy 2017" będą udostępniane na Facebooku
            https://www.facebook.com/goslar.kolbuszowa/

 

 

"Nie mamy czasu na starość-Aktywni Seniorzy 2017"

Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M Goslara w Kolbuszowej otrzymało od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie zadania publicznego Priorytet I. Edukacja osób starszych „Nie mamy czasu na starość” – Aktywni Seniorzy 2017. Do organu administracji publicznej wpłynęło 511 wniosków ofertowych. Ocenę formalną i merytoryczną oraz wystarczająca ilość punktów otrzymało 77 instytucji. Nasza oferta skierowana do seniorów znalazła się na 53 miejscu.

W ramach zadania zaplanowane są działania w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który będzie realizować ścieżkę edukacyjną. Przeprowadzone będą warsztaty informatyczne zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Seniorzy zwiększą swoją aktywność fizyczną, poprzez działania edukacyjne, które zostaną uzupełnione ofertą z zakresu ćwiczeń ruchowych usprawniających w gabinecie fizykoterapii, ćwiczeń tanecznych na zajęciach grupy folklorystycznej oraz Aqua aerobik (gimnastyka w wodzie). Odbędą się również wykłady edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy wobec osób starszych, (spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, przedstawiciela banku, Urzędu Ochrony Konsumenta), cykl warsztatów edukacji finansowej (m.in. obsługa e-konta, bankomatu, ofert bankowych, kart bankomatowych itp.) wykłady i warsztaty w dziedzinie zdrowia, ziołolecznictwa, kosmetologii, dietetyki, kurs języka angielskiego. Przeprowadzone zostaną także wykłady i warsztaty literacko-historyczne, spotkania muzyczno-taneczne w formie wieczornic, wyjazd do kina, cykl warsztatów artystycznych. W celu przeprowadzenia zajęć z głośnego czytania literatury dla dzieci i dorosłych zostanie zorganizowany Wolontariat na rzecz promocji czytelnictwa i literatury - seniorzy w charakterze wolontariuszy będą odwiedzać przedszkola, Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Działaniami w ramach projektu zostanie objęte 40 osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach osoby w wieku 60 +. Zgłoszenia będą przyjmowanie osobiście w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, a także telefonicznie (17-2270-220). Termin realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w okresie od kwietnia do listopada br.